Europa, ons vaderland? | Europe, Our Home?

Lentecyclus 2017: 3 namiddagsymposia in het Paleis der Academiën
Spring Lecture 2017: 3 afternoon sessions in the Palace of the Academies

Inleiding | Introduction

In de Lentecyclus 2017 stelt de KVAB de toekomst van Europa centraal. Een intense samenwerking tussen Europese landen in de Europese Gemeenschappen en nadien in de hieruit gegroeide Europese Unie heeft, gedurende decennia, veiligheid en economische vooruitgang gebracht op het Europese continent. Momenteel echter staan de Unie en haar missie onder zware druk, onder meer omwille van de Brexit, terwijl valabele oplossingen niet voor de hand liggen.
Gedurende drie namiddagen, op 25 april, 2 mei en 9 mei, worden de grote actuele vragen rond de toekomst van de Europese eenmaking behandeld door prominente sprekers, academici en beleidsmakers en dit vanuit diverse invalshoeken en met aandacht, onder meer, voor geschiedenis, recht, economie en politiek. Eerst wordt nagegaan hoe de Europese samenwerking en integratie verrassend snel na de Tweede Wereldoorlog wortel konden schieten en welke de oorspronkelijke visie van haar stichters was. Tegen deze achtergrond worden de doelstellingen en de werking van de Unie besproken zoals die volgen uit diverse verdragen, en in het bijzonder uit het Verdrag van Lissabon. Hierbij gaat de aandacht ook naar de moeilijk te overschatten rol van het Hof van Justitie bij de Europese integratie.
Over de jaren heen ging de Europese samenwerking steeds vooruit met vallen en opstaan. Onder de belangrijkste knelpunten uit het recente verleden komen aan bod: de uitbreiding van de Unie tot 28 Lidstaten, met een aantal kandidaat-lidstaten in de wachtkamer; de eenmaking van Duitsland en de invoering van de euro en de bankencrisis. Ook vandaag staat de Unie voor grote uitdagingen, onder meer in haar relatie tot de rest van de wereld. Er wordt ingegaan op de asiel- en migratiecrisis, de Brexit, de verhouding tot Rusland, Turkije en andere buurlanden en de wijzigende politiek van de Verenigde Staten.
Het programma wordt afgesloten met een reflectie op het verleden en de toekomst van Europa door Ere-Voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy.

De werktaal van de sessie op 25 april en 2 mei is het Nederlands. De met * aangeduide presentaties zijn in het Frans. De werktaal van de sessie op 9 mei is het Engels.

Inschrijven

The future of Europe is the focal point of the Spring Lectures 2017 organised by the Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts. An intense and innovative cooperation among European States within the framework of the European Communities, leading to the establishment of the European Union, has for decades brought security and economic progress to the European continent. Currently, however, the Union and its mission are under great pressure, while valid alternatives are lacking.
During three afternoon sessions, organised on 25 April, 2 and 9 May, important topical questions related to the European project will be introduced by prominent speakers, academics and decision-makers from a historical, legal, economic and political perspective.
Attention is first given to how European cooperation and integration could take root so surprisingly rapidly after the Second World War and what visions were the driving force of the Founding Fathers behind the new European model. Afterwards, the objectives and functioning of the Union, as they result from the basic treaties, in particularly the Lisbon Treaty, are analysed. In this respect, specific attention is also devoted to the key role of the European Court of Justice.
Over the years the process of European cooperation and integration was often one of trial and error. In the Lectures, pivotal issues of the recent past are discussed such as the enlargement of the Union to 28 Member States, with still a number of candidate States in the enlargement waiting-room, the German unification, the introduction of the euro and the banking crisis.
Also today, the Union faces great challenges such as for example its relationship to the rest of the world. In particular, the asylum and migration crisis, Brexit and the relations of the Union with Russia, Turkey and other neighbours as well as the changing policy of the USA are addressed.
At the closing session. Mr Herman Van Rompuy, former President of the European Council, will present his concluding remarks.

The language of the session held on 25 April and 2 May is Dutch. Presentations with * are in French. The language of the session held on 9 May is English.

Register online

Programma |Programme

Van Victor Hugo tot Jean-Claude Juncker: 25 april 2017: 14.00 u

Sessievoorzitter: Marc Maresceau (UGent, KVAB)

Werktaal: Nederlands. De met * aangeduide presentaties zijn in het Frans.

EU besluitvorming in de praktijk
Karel De Gucht (Gewezen EU Commissaris; VUB)

De Basisverdragen anno 2017*
Paul Demaret (Ere-rector Europa College, Brugge; ULg)

Wording van Europa: Van Europese Gemeenschap naar Europese Unie
Steven Van Hecke (KU Leuven)

Geniale Founding Fathers*
Vincent Dujardin (UCL)

Paneldiscussie

Receptie


Europa met vallen en opstaan: 2 mei 2017: 14.00 u

Sessievoorzitter: Frans Boenders (KVAB)

Werktaal: Nederlands

Verdieping of uitbreiding
Jan Wouters (KU Leuven, KVAB)

Duitse eenmaking en de euro
Mark Eyskens (KU Leuven, KVAB)

Bankencrisis
Paul De Grauwe (London School of Economics, KVAB)

Migratie en Asielcrisis
Kris Pollet (Senior Legal and Policy Officer, European Council on Refugees and Exiles)

Paneldiscussie

Receptie


Topical Issues: 9 May 2017, 02.00 PM

Chair: Inge Govaere (UGent, KVAB)

Language: English

The Key Role of the Court of Justice in European Integration
Koen Lenaerts (President European Court of Justice)

Brexit
Sir Francis Jacobs (Former Advocate General European Court of Justice; Professor King’s (College, London, KVAB)

The EU and its Neighbours
Marc Maresceau (UGent, KVAB)

Concluding Remarks Herman Van Rompuy (Former President of the European Council)

Panel-discussion

Reception


Inschrijven | Registration

Deelname gratis, inschrijven vereist
free participation, registration is necessary

Registreer u hier voor een of meerdere namiddagen.

Register online